fbpx

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU
Wytwórnia Cukierków “Pomorscy” Marta Pomorska z siedzibą w 05-822 Milanówek ul.Piasta 15 Rejestr działalności gospodarczej CEIDG: NIP 529 128 58 07,REGON 140252405 Kontakt: Tel. 698 516 516 e- mail – reklama@pomorski.eu – prowadzonego pod adresem internetowym www.krowki.eu
Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod domeną: WWW.pomorscy.net.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
A. Definicje SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – sklep Wytwórnia Cukierków “Pomorscy” Marta Pomorska mieszczący się w 05-822 Milanówek ul.Piasta 15 NIP 529 128 58 07, Tel. 698 516 516 mail – reklama@pomorski.eu. KLIENT (KUPUJĄCY) – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych KONSUMENT – kupujący, osoba fizyczna która nie prowadzi działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ale zawierająca umowę sprzedaży lub usługi w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, która jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.). SKLEP INTERNETOWY – umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest Konsument to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny -Rozdział 2 – o sprzedaży na odległość.
KONSULTANT – osoba działająca z upoważnienia Sprzedawcy i zajmująca się obsługą sklepu internetowego, pracująca od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Kontakt tel. 698 516 516 PRODUKT – towar oferowany do sprzedaży w sklepie internetowym. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego. UMOWA SPRZEDAŻY(umowa) – umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość poprzez SKLEP INTERNETOWY.
STRONA UMOWY – Sprzedawca, Kupujący, Konsument, Usługodawca.
ZAMÓWIENIA – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy sprzedaży (zamówienia produktu lub usługi).
B. Postanowienia ogólne.
Regulamin określa zasady korzystania przez Kupujących ze Sklepu Internetowego. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca/Sprzedawca – w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez Sklep Internetowy usługi: utworzenie i administrowanie konta klienta w sklepie internetowym przetwarzanie formularza zamówienia produktów w Sklepie Internetowym za zgodą konsumenta – rozsyła “newsletter” Do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy po stronie klienta konieczne jest posiadanie komputera podłączonego do sieci Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową (systemy Internet Explorer wersja 8.0, Mozilla Firefox wersja 3.0 lub inne równoważne), posiadanie konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji sklepu internetowego konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOSCI umieszczona w zakładce na stronie sklepu internetowego Kupujący – zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich. Do każdej transakcji na każdy zakupiony produkt wystawiamy paragon lub fakturę Zamówienie można składać drogą elektroniczną lub telefonicznie uzgadniając szczegóły z naszym Konsultantem. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie www Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy
C . Zamówienie.
Realizacja zamówienia. Przed złożeniem zamówienia Kupujący musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie (wstawienie krzyżyka w polu POTWIERDŹ) przed złożeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub kontakt z naszym Konsultantem. Przed złożeniem zamówienia Kupujący jest zobowiązany sprawdzić dostępność produktu kontaktując się z naszym Konsultantem lub składając zapytanie drogą mailowe drogą mailową. Przedmiotem zamówienia oprócz towarów gotowych znajdujących się w magazynie Sprzedawcy mogą być towary wykonane specjalnie na zamówienie klienta – w szczególności cukierki pakowane w okolicznościowe opakowania. W takim przypadku zastosowanie będzie miał Art.10.pkt.5 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000r. Nr 22, poz. 271) mówiący o świadczeniach, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W takim przypadku – towar przygotowany na zamówienie, w okazjonalnych opakowaniach),o ile nie będzie podlegał reklamacji – nie może być zwrócony. W przypadku zawarcia umowy na takich warunkach klient zostanie poinformowany o zastosowaniu szczególnych warunków przed złożeniem tego zamówienia. W przypadku gdy danego produktu nie ma w magazynie, Kupujący drogą telefoniczną, bądź mailową zostanie o tym fakcie powiadomiony. Zamówienie drogą mailową można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienie telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego zamówienia, nasz Konsultant spróbuje to wyjaśnić drogą mailową lub telefonicznie. Jeśli nie uda się nawiązać kontaktu lub wyjaśnić wątpliwości, Sprzedawca odstąpi od realizacji zamówienia. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktu Sprzedawca przesyła Kupującemu maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Przy zamówieniu telefonicznym Konsultant potwierdza słownie przyjęcie zamówienia lub na życzenie Kupującego przesyła mu maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Realizacja zamówienia przez sprzedającego następuje : a) Po potwierdzeniu zamówienia – jeżeli wybrano płatność przy odbiorze. b) Po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę Termin realizacji zamówienia – w przypadku towarów gotowych w magazynie – nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w pkt.9 . W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin, w przypadku towarów na zamówienie (np. okazjonalnie pakowane cukierki) – termin ustalany przez konsultanta przy przyjęciu zamówienia.
D. Ceny.
Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i zawierają cło i podatek VAT(Ceny brutto). Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen klubowych i promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronie sklepu internetowego www.pomorscy.idsl.pl ,bądź wprowadzania w nich zmian. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.
E. Formy płatności:
a) płatność za pobraniem przy odbiorze
b) przedpłata na konto bankowe: 46 2490 0005 00004530 1899 2436
c) płatność gotówką lub kartą płatniczą – przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy
F. Wysyłka towaru Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia. Koszty dostawy ponosi Kupujący. Zakupione produkty wysyłamy za pomocą Poczty Polskiej lub Firmą Kurierską .
Aktualny cennik kosztów wysyłki:
PRZY PRZEDPŁACIE NA KONTO(ceny brutto): Sposoby wysyłki towaru Do 10 kg -24,60 zł. Za każde rozpoczęte następne 10 kg- 24,60 zł.
Przesyłka kurierska do 10 kg- 24.60 zł .
Paczka Poczta Polska Wg cennika Według cennika Poczty Polskiej.
Koszty przesyłki PŁATNEJ PRZY ODBIORZE ZA POBRANIEM(ceny brutto).
Sposoby wysyłki towaru do 10 kg- 30 zł .
Przesyłka kurierska do 10 kg- 30 zł za każde rozpoczęte następne 10 kg – 30 zł
Paczka Poczta Polska wg cennika Wg cennika Poczty Polskiej.
Odbiór osobisty 0 zł.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Konsultantem pod numerem Tel.698 516 516

G. REKLAMACJE Z TYTUŁU NIEWŁASCIWEGO PRZEWOZU PRZESYŁKI
Kupujący jest zobowiązany w obecności pracownika poczty bądź firmy kurierskiej sprawdzić stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przesyłki, że jest ona uszkodzona lub jej zawartość jest niezgodna z zamówieniem należy żądać od przewoźnika sporządzenia protokółu w obecności Kupującego.
H. Reklamacje i zwroty w stosunkach z klientami nie będącymi konsumentami Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581 Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
I. ZWROT TOWARU w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.
1. 1.Kupujący będący KONSUMENTEM zawierając „ umowę na „odległość” ma prawo odstąpić od zawartej transakcji, bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki. W w/w terminie powinien wysłać do Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy – można skorzystać z gotowego formularza Odstąpienia od umowy zawartej na odległość. ( plik PDF.). Przedmiotem zamówienia oprócz towarów gotowych znajdujących się w magazynie Sprzedawcy mogą być towary wykonane specjalnie na zamówienie klienta – w szczególności cukierki pakowane w okolicznościowe opakowania. W takim przypadku zastosowanie będzie miał Art.10.pkt.5 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000r. Nr 22, poz. 271) mówiący o świadczeniach, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W takim przypadku – towar przygotowany na zamówienie, w okazjonalnych opakowaniach),o ile nie będzie podlegał reklamacji – nie może być zwrócony. W przypadku zawarcia umowy na takich warunkach klient zostanie poinformowany o zastosowaniu szczególnych warunków do tego zamówienia. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT musi w ciągu 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać towar do Sprzedawcy. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest zwrot produktu w stanie niezmienionym w oryginalnym opakowaniu. Opakowanie może być otwarte jeżeli jest to konieczne do sprawdzenia zgodności towaru z umową lub innych czynności opisanych w Kodeksie Cywilnym jako czynności w granicach zwykłego zarządu. W przypadku zwrotu produktu Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należność w wysokości ceny zakupu powiększonej o koszt wysyłki od sprzedawcy do konsumenta. Zwrot nastąpi w formie przelewu bankowego na wskazane przez Kupującego konto lub przekazem pocztowym Koszt zwrotu towaru do sprzedawcy pokrywa kupujący. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych ” za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy;
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
6) dostarczania prasy;
7) usług w zakresie gier hazardowych.
J. Niezgodność towaru z umową.
Reklamacje przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.
Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży zakupionego Towaru na zasadach określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji. Dostarczenie innego towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby towarów – stanowi podstawę do złożenia reklamacji. Kupujący zobowiązany jest wypełnić protokół reklamacyjny (znajduje się poniżej w formie pliku PDF), lub w innej formie opisać podstawy reklamacji oraz określić żądania odnośnie sposobu usunięcia wad i pisemnie lub mailem powiadomić o tym Sprzedawcę. Wadliwy produkt, protokół reklamacyjny oraz dowód zakupu (paragon lub kopię faktury VAT) należy odesłać na adres firmy Wytwórnia Cukierków “Pomorscy” Marta Pomorska 05-822 Milanówek ul.Piasta 15. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. W ciągu 14 dni poinformuje droga pisemną lub mailową kupującego o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedający ustali z Kupującym drogą mailową bądź telefonicznie warunki naprawy bądź wymiany produktu. . Jeśli naprawa lub wymiana produktu jest niemożliwa Kupujący może się domagać obniżki ceny na wadliwy produkt, bądź zwrotu pieniędzy. Kupujący odsyła przesyłkę na swój koszt. Sprzedawca nie odbiera przesyłek „ za pobraniem”. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedający zwróci Kupującemu koszty przesyłki związane z reklamacją a poniesione przez Kupującego. Sprzedający przeleje należną kwotę Kupującemu na rachunek bankowy lub prześle przekazem pocztowym. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawa lub wymianą towaru – Sprzedający odeśle produkt Kupującemu na własny koszt. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych (np. pranie, czyszczenie w warunkach nieprzewidzianych dla danego wyrobu) W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16.
K. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanym w pkt.2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami. W przypadku sprzedaży produktów poprzez Sklep Internetowy w celu dostarczenia produktów do Klienta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek – w szczególności Poczcie Polskiej, firmie InPost oraz firmom kurierskim – wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.pomorscy.idsl.pl jest firma: Wytwórnia Cukierków “Pomorscy” Marta Pomorska mieszczący się w 05-822 Milanówek ul.Piasta 15 NIP 529 128 58 07 Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiór o nazwie “Wytwórnia Cukierków”, w którym gromadzone i przetwarzane są dane osobowe. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Klienta: nazwisko i imię lub nazwa firmy Klienta; w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP; adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer posesji, numer lokalu)); adres e-mail Użytkownika; numer telefonu kontaktowego; aplikacja w celu usprawnienia komunikacji zapamiętuje też IP, z którego była przeprowadzona transmisja danych.
L. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności: Ustawa KODEKS Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami; Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami); Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami; Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU. W przypadku sporów sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy www.pomorscy.idsl.pl są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.pomorscy.idsl.pl chronione są na podstawie art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83) – czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody firmy Wytwórnia Cukierków “Pomorscy” Marta Pomorska.